راهنمای استفاده از JCR و ESI در مرورگرهای Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer

آدرس URL پروکسی: http://gigalib.org/prxpc/urmia/proxy.pac

1. مرورگر Firefox

2. مرورگر Chrome

3. مرورگر Internet Explorer